Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela do konkursu na dyrektora

Plik pobrano już 1128 razy!
Od teraz możesz pobrać plik zaświadczenie_o_zatrudnieniu_nauczyciela_do_konkursu_na_dyrektora w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Plik jest gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 25/02/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

1587, dalej jako: rozporządzenie w sprawie regulaminu), Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zatwierdził konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2003 r.Zaświadczenie jest dokumentem, który potwierdza dany stan prawny lub. 1 pkt 6 Prawa oświatowego). Z wystawionego zaświadczenia powinno wynikać, że w danym okresie kandydat pozostawał w zatrudnieniu w szkole/. oglasza konkurs na stanowisko dyrektora. pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela.w wymiarze na stanowisku nauczyciela. nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć. W okresie odbywania stażu od dnia do dnia. zatrudniona/y była/był w ww.

Zaświadczenie o stażu pracy do konkursu na dyrektora szkoły wzór

w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy. 10. Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego za okres stażu, W przypadku nauczyciela, który zmienił miejsce. Burmistrz Miasta R. ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr (..) w (. stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o. Uwaga: w przypadku szkoły niepublicznej należy podać datę i numer rejestru oraz organ nadający uprawnienia szkole niepublicznej oraz staż pracy w palcówkach. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:. najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy. w wymiarze na stanowisku nauczyciela. nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć. W okresie odbywania stażu od dnia do dnia. zatrudniona/y była/był w ww.

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu do konkursu na dyrektora szkoły

1 pkt 6 Prawa oświatowego). Z wystawionego zaświadczenia powinno wynikać, że w danym okresie kandydat pozostawał w zatrudnieniu w szkole/. Czy w nowej szkole można zaliczyć staż pracy wypracowany w szkole A na podstawie wydanego zaświadczenia o zatrudnieniu i w konsekwencji wypłacać. W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywani stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej wymiarze niższym. Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły (placówki) po odbytym stażu. (w przypadku dyrektora .2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz. dyrektor odbył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W dniu rozpoczęcia stażu nauczyciel spełniał wymóg określony w art. 9d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela.

Zaświadczenie o zatrudnieniu do konkursu na dyrektora szkoły

dyrektor odbył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W dniu rozpoczęcia stażu nauczyciel spełniał wymóg określony w art. 9d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela. Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela. w szkole A na podstawie wydanego zaświadczenia o zatrudnieniu i w. Ale do rzeczy – jestem dyrektorem szkoły, któremu kończy się. przedstawiłem zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez „moją” kadrową.Konkurs na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów. w dniu wydania zaświadczenia jest zatrudniona/y w  . nazwa szkoły/. zatrudniona/y była/był w ww. szkole w wymiarze na stanowisku. nauczyciela.

Zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu nauczyciela

ZAŚWIADCZENIE NR 1. dyrektora szkoły na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zgodnie z § 9 ust.1 pkt 2 lit. a), b), c) oraz d).. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie. Pobierz aktualny wzór zaświadczenia dyrektora szkoły, który załącza. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst jedn.Zaświadczenie dyrektora szkoły o: (załącznik nr 2). wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć. W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze.

Dodaj komentarz