Protokół zniszczenia wzór

Plik pobrano już 870 razy!
Od teraz możesz pobrać plik protokół_zniszczenia_wzór w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Plik jest gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 23/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, które nie nadają się do użytku i mogą być przeznaczone. łączną kwotę zniszczonych towarów podpis osoby sporządzającej protokół. Pobierz darmowy wzór protokołu zniszczenia towaru w formacie PDF i DOCX. Do pobrania:.PROTOKÓŁ LIKWIDACJI TOWARU. nr .…………. Towary zakupione w ramach prowadzonej działalności, wymienione w załączniku nr. 1 z racji niskiej jakości nie nadają. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.Bardzo często dochodzi do uszkodzenia lub zniszczenia produktów, które podlegają obowiązkowej utylizacji. W tym kontekście mówimy na przykład o.

Protokół zniszczenia dokumentów wzór doc

(miejscowość, data). PROTOKÓŁ. KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA. dokonała trwałego zniszczenia następujących rzeczy ( towarów , środków trwałych , wyposażenia):.doc): I stopnia. W uwagach należy podać, co zrobiono z materiałami (surowcami), które uległy zniszczeniu ( np. zgniłe ziemniaki zakopano itp.). Ewa Kępa – Sekretarz Gminy, 2. Maria Pezacka – Skarbnik Gminy, 3. Jakub Wojciechowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,Protokół Zniszczenia Akt. Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków. Zniszczenia ww. dokumentacji dokonano komisyjnie w dniu .PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.

Protokół uszkodzenia mienia wzór

W przypadku, w którym dojdzie do uszkodzenia mienia należącego do przedsiębiorstwa, trzeba trzymać się odpowiednich procedur. Dlaczego jest to tak istotne?Jakie załączniki do protokołu? Wspomnieliśmy już, że uszkodzenie towaru może mieć wiele przyczyn. Podatnik powinien zrobić wszystko, aby jak. oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za szkodę powstałą w dniu. wyrządzoną Pani/Panu/Nazwa firmy. pesel / regon / nip. zam./z siedzibą. polegającą na. ZE SZKODĄ W MIENIU LUB NA OSOBIE Z UBEZPIECZENIA. ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ www.ergohestia.pl. OC/SP004/1805 str. 1/3. Protokół podpisują: Ubezpieczony. Protokół zniszczenia jest wykorzystywany podczas dokumentowania sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia towaru (Idutko, shutterstock.com).

Protokół zniszczenia dokumentów pdf

z dnia 28 września 2017 r. (poz. 59). Załącznik nr 1. WZÓR. PROTOKOŁU OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA. ZATWIERDZAM.U. 2014 poz. 1037). Cechy formularza: Eksport do PDF. Eksport do XML. Płatny. ePUAP. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.DUR POLSKIEJ · Cytowane przez 1 — 7) niszczeniu – rozumie się przez to zniszczenie dokumentacji w sposób. Wzór protokołu zniszczenia określa załącznik nr 6 do zarządzenia.dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w ilości ………………. m.b. i stwierdziła, że.

Inwentaryzacja protokół likwidacji

Wzór spisu inwentarza. 2. Wzór zarządzenia wójta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 3. Wzór protokołu likwidacji środków trwałych /środków trwałych w. protokołu. Inwentaryzacja – likwidacje. 3. W toku przygotowań do spisu z natury, dokonano w 2018 r. likwidacji zużytych lub uszkodzonych.Protokół zniszczenia – 10 pozycji. Podgląd druku · Udostępnij. Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, Wzór zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, Wzór protokołu likwidacji środków trwałych, Oświadczenie osoby materialnie. Ewidencja składników majątku, inwentaryzacja, likwidacja. OŚWIADCZENIE POINWENTARYZACYJNE · WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI · PROTOKÓŁ LIKWIDACYJNY.

Dodaj komentarz