Upoważnienie do dokumentacji medycznej wzór

Plik pobrano już 125 razy!
Od teraz możesz pobrać plik upoważnienie_do_dokumentacji_medycznej_wzór w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Plik jest gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 23/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Wzory Wzór aktualny Wersja od: 31 października 2011 r. 1697) w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta musi znaleźć się m.in.:.Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym Seria ……… Nr ……….. upoważniam Pana/Panią .dokumentacji medycznej oraz do odebrania recepty lub. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów.. świadczeniach medycznych.*. Osobą upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i. Upoważnienie dotyczące uzyskiwania dokumentacji medycznej.UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. (stosowane w przypadku, gdy pacjent nie może odebrać dokumentacji osobiście).

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej wzór 2019

Załącznik Nr 2 do P-O-22 do procedury udostępniania dokumentacji medycznej. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej. 1. Miejscowość, data…UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. Ja niżej podpisany/na. rodzaj dokumentacji medycznej. Niniejsze upoważnienie ma charakter jednorazowy.UPOWAŻNIENIE. DO UZYSKANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I / LUB WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. do odbioru dokumentacji medycznej, dotyczącej mojej osoby.Załącznikrc 6a – Wzor,,Upowaznienie do wydania kopii dokumentacji medycznej”. o sporządzęnie i wydanie kopii dokumentacji medycznej znajdującej się.POTWIERDZENIE, UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. Ja niżej podpisany .

Upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej wzór

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym Seria ……… Nr ……….. upoważniam Pana/Panią .Wzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, OŚWIADCZENIE O UPOWAŻNIENIU DO UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. Miejscowość: Data: Oświadczenie Pacjenta / Przedstawiciela ustawowego Pacjenta o. Najczęściej dotyczyło to sytuacji, gdy szpital odmawiał udzielenia informacji o stanie zdrowia lub udostępnienia dokumentacji medycznej.

Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia o dokumentacji medycznej 2020

Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, tej placówki powinien to odnotować w dokumentacji medycznej).Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia o dokumentacji medycznej 2020. 14 listopada 2020 23:20Wzory. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o. Pacjent w każdej chwili uprawniony jest do cofnięcia upoważnienia dla konkretnej osoby do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia. Pacjent. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej oraz do informacji o stanie zdrowia. Oznacza to także, że może upoważnić do tego wskazaną. osoby ubezwłasnowolnionej, której jestem przedstawicielem ustawowym* i świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej. Data i czytelny podpis osoby.

Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej wzór 2020

wzór oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej.pdf. Na kanwie obecnie obowiązujących regulacji prawnych wyróżnia się dwa rodzaje. albo. Upoważnienie obejmuje prawo do wglądu, uzyskiwania kopii, wyciągów lub odpisów dotyczącej mnie dokumentacji medycznej. Jeżeli obowiązek. Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej. 3 Oświadczenie o braku upoważnienia do zasięgania informacji o stanie zdrowia.. 4 Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do zasięgania informacji o. Informacja o prawach pacjenta Wzór 6.oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia.

Dodaj komentarz